اخبار برگزیده :

ماهنامه توسعه و فناوری

ماهنامه فن آوری و توسعه

ماهنامه صنعتی ، مدیریتی و خبری داخلی مرکز خدمات فناوری و کسب وکار اراک

دریافت شماره اول – اسفند ۱۳۹۲

دریافت شماره دوم – فروردین ۱۳۹۳