اخبار برگزیده :

ایده گستر واگن

مشخصات واحدهای مستقر در مرکز خدمات فن آوری و کسب وکار اراک
۱-نام واحد ۲-نوع شرکت
۳-نام مدیر عامل ۴-تلفن همراه
۵-مدیر بازرگانی/کارشناس کلیدی ۶-تلفن همراه
۷-سال تاسیس ۸-تلفن۱
۹-نمابر ۱۰-تلفن۲
۱۱-آدرس دفتر مرکزی
۱۲-پست الکترونیک   ۱۳-وب سایت  
۱۴-موضوع شرکت